Dział VI: Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Art. 140b.
1. Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Krajową Radą".
 
2. Krajowa Rada działa przy ministrze właściwym do spraw transportu jako międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Art.140c.
1. Krajowa Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
2. Do zadań Krajowej Rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w szczególności:
 
proponowanie kierunków polityki państwa;
opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji;
inicjowanie badań naukowych;
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych;
inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej;
inicjowanie współpracy zagranicznej;
współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
analizowanie i ocena podejmowanych działań;
ustalanie, co najmniej raz na trzy lata, średniego kosztu społecznoekonomicznego wypadku drogowego, w którym jest zabity, oraz średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadku drogowego, w którym osoba doznała obrażeń ciała w rozumieniu art. 156 § 1 albo art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.33)), powstałego w transeuropejskiej sieci drogowej.
3. Przy ustalaniu średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadków drogowych, o których mowa w ust. 2 pkt 10, uwzględnia się:
 
utratę produktywności zabitych i rannych w wypadkach drogowych;
koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych;
koszty administracyjne wypadków drogowych;
straty materialne powstałe w wyniku wypadków drogowych.
Art. 140d.
W skład Krajowej Rady wchodzą:
 
Przewodniczący – minister właściwy do spraw transportu;
zastępcy Przewodniczącego:
sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych,
sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu;
sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw transportu;
członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.>
Art. 140e.
1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
2. Przewodniczący Krajowej Rady otrzymuje od ministrów i innych organów, których przedstawiciele są członkami Krajowej Rady:
 
sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności informacje umożliwiające ustalanie średniego kosztu społecznoekonomicznego wypadków, o których mowa w art. 140c ust. 2 pkt 10.
3. Przewodniczący Krajowej Rady składa Radzie Ministrów corocznie, do końca marca, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie.
 
4. Prezes Rady Ministrów składa Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie.
 
Art. 140f.
1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretariatu Krajowej Rady.
 
2. Sekretariat Krajowej Rady działa jako wewnętrzna jednostka organizacyjna ministra właściwego do spraw transportu.
 
3. Szczegółową organizację i tryb prac Krajowej Rady określa regulamin przyjęty w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.
 
Art. 140g.
1. Tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Wojewódzką Radą".
 
2. Wojewódzka Rada działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Art. 140h.
1. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
2. Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
 
opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
analizowanie i ocena podejmowanych działań.
<3. Szczegółową organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin przyjęty przez radę w drodze uchwały.>
 
Dodany ust. 3 w art. 140h wchodzi w życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 oraz z 2012 r. poz. 113).
 
Art. 140i.
W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:
 
przewodniczący – marszałek województwa;
zastępcy przewodniczącego:
wojewoda,
wojewódzki komendant Policji;
sekretarz – wskazany przez marszałka województwa;
[członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.]
<4) członkowie Wojewódzkiej Rady:
wojewódzki inspektor transportu drogowego,
dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
przedstawiciel wojewody,
przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego,
przedstawiciel kuratora oświaty,
przedstawiciel zarządu województwa,
przedstawiciel zarządów powiatu,
przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,
przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,
przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,
osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób>.
Nowe brzmienie pkt 4 w art. 140i wchodzi w życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 oraz z 2012 r. poz. 113).
 
Art. 140j.
1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami Wojewódzkiej Rady:
 
sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań realizowanych w tym zakresie.
 
Art. 140k.
Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez marszałka województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
 
Art. 140l.
W pracach Krajowej Rady i Wojewódzkiej Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczorozwojowych;
niezależni eksperci.
 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Testy na prawo jazdy - ZdamyTo.com

Pełna teoria online

E-kurs na prawo jazdy z lektorem
i oficjalne pytania z egzaminów
sprawdź za darmo

Zobacz e-kurs

Nowe zasady

Sprawdź jak uzyskać prawo jazdy

Sprawdź

Zdali z nami
opinie kursantów:

 • testy mam juz do przodu ! zawsze maly krok, ale przed praktycznym jeszcze wykupie 5h bo nie czuje sie jeszcze pewnie

  Sandra Danka
 • Zdałam dziś na Radarowej!!!!! za 2 razem

  Wiktoria P
 • Szkoda czasu na wszystkie płytki... umnie tylko zdamyto i wynik 72/74

  tomekx
 • Teoria i praktyka zdane dziś za pierwszym, WORD Piotrków Tryb. Teoria 71/74

  Jezzy_

Testy na prawo jazdy
kategoria B

oficjalne pytania z egzaminów
na prawo jazdy aktualne na 2018 rok

Zobacz

Testy kat. A,C,D,T

U nas testy dla wszystkich kategorii

Zobacz

Ranking

Najlepsi w tym miesiącu

 • Ula Szczypek | Punktów: 1070824
  Średnia błędów: 2.0140 | Śr.czas: 2:21
 • Sylwia Płocharczyk | Punktów: 895804
  Średnia błędów: 2.5280 | Śr.czas: 3:20
 • Anna Kopeć | Punktów: 794272
  Średnia błędów: 0.1774 | Śr.czas: 3:14
 • Łukasz Lewiński | Punktów: 759220
  Średnia błędów: 2.9748 | Śr.czas: 6:40

Polecane szkoły jazdy

Porównaj kursy
na prawo jazdy

Przejdź do porównania

Aktualności

O portalu

czytaj więcej

Trasy
egzaminacyjne

Sprawdź

Kodeks drogowy

Zobacz

Dodatkowe materiały
do nauki

Zobacz

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

napisz wiadomość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka